, câu đối thư pháp về học tập.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giải Trí: https://dahek.net/category/giai-tri-2

One Reply to “Viết câu đối dị bản”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *